Разходи за придобиване на клиент (CAC / Customer Acquisition Cost)

Разходи за придобиване на клиент или Customer Acquisition Cost (CAC) представлява метрика, която изчислява средните разходи, свързани с привличането и придобиването на нов клиент за бизнеса. Тази метрика е свързана с финансовите ресурси, които компанията изразходва за успешното привличане на нови клиенти.

За да се изчисли CAC, се вземат всички разходи, свързани с маркетинговите и продажбените усилия за придобиване на клиенти, и се разделят на броя на новите клиенти, които са били привлечени за съответния период.

Например, ако компанията инвестира $10,000 в маркетингови и продажбени дейности за един месец и успява да привлече 100 нови клиента през този период, CAC ще бъде $10,000 / 100 = $100. Това означава, че разходи за придобиване на един клиент са $100.

CAC е важна метрика за бизнесите, тъй като тя им помага да оценят ефективността на маркетинговите и продажбените им усилия. Намаляването на CAC или поддържането му на приемливо ниво е обикновено желано, тъй като по-ниският CAC означава, че бизнесът постига по-добри резултати и по-голяма възвръщаемост на инвестициите (ROI) от маркетинга.

0877 630 000